Arbeidskundige dienstverlening / Begeleiding / Re-integratie / Outplacement / Detacheren

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Mendex Groep, gevestigd te Weesp aan de flevolaan 19B te Weesp.

 

Het gebruik van persoonsgegevens door Mendex Groep BV.

Mendex Groep BV verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Mendex Groep BV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

•    NAW-gegevens;

•     Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

•     Geboortedatum;

•     Geslacht;

•     Burgerservicenummer (alleen cliënten van UWV);

•     Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden;

 • CV;

 • Functionele mogelijkhedenlijst en belastbaarheid profiel;

 • Arbeidsdeskundig rapport;

 • Uitslagen digitale testen zoals beroepentest / loopbaanscan / capaciteitentesten;

 • Uitkomsten vacaturebank JobPort;

 • Ziekmeldingen;

•    Gegevens in een plan van aanpak / probleemanalyse / Actueel Oordeel / Deskundigenoordeel / WIA beoordeling;

 • Gespreksverslagen / Logboeken;

 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen etc..

Mendex Groep BV verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van het cliëntenbestand;

 • Het bieden van begeleiding op maat;

 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, of om te kunnen voldoen aaneen wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Mendex Groep BV hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn;

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

Het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

 

In het kader van haar dienstverlening kan Mendex Groep BV persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met een potentiele nieuwewerkgever. Ook kan Mendex Groep BV voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruikmaken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoons gegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoons gegevens verstrekt worden aan derden wanneer Mendex Groep BV aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Mendex Groep BV zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren?

Mendex Groep BVzal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Mendex Groep BVzich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen?

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Mendex Groep BVpassende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Mendex Groep BVeen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Mendex Groep BVverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Mendex Groep BV, t.a.v. de heer M. Elmas 

Adres: Flevolaan 19b, 1382 JX te Weesp 

Telefoon: 0294-770804

e-mail: info@mendexgroep.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mendex Groep BV, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 mei 2019.

 

Mendex Groep BV kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website www.mendexgroep.nl gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.